Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Τροποποιήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή στην Ήπειρο

Ιωάννινα, 7/7/2017

“Τροποποιήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή στην Ήπειρο”

Εγκρίθηκε, στις 28 Ιουνίου 2017, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 808/2014, βάσει του οποίου κάθε κράτος-μέλος μπορεί να προβεί ετησίως σε μια συνδυαστική πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ.

Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση εταίρων της αγροτικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους για την  αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

  • Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας από 75% σε 85% της ενωσιακής συνδρομής.
  • Δυνατότητα χορήγησης στους δικαιούχους προκαταβολής έως 50% της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, σε ορισμένα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 στα οποία δεν δινόταν η δυνατότητα από το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
  • Εισαγωγή νέας δράσης Μ10.1.11, που αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης.
  • Διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το μέτρο Μ11 “Βιολογική Γεωργία”.
  • Ευρύτερος  ορισμός βοσκοτόπου από αυτόν του πυλώνα Ι για το μέτρο Μ10, σχετικά με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα.
  • Βελτίωση της δράσης Μ1.1.1 σχετικά με την κατάρτιση από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ νέων γεωργών και δικαιούχων της δράσης Μ6.3 για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Comments are closed.