Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Ιωάννινα, 10/5/2014

“Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης”

Το μεγάλο επίδικο της επόμενης μέρας, μετά την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η ανάπτυξη της χώρας. Για το σκοπό αυτό έχουμε επεξεργαστεί και θα εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Στόχος του προγράμματος είναι η καθιέρωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες και σαφείς ρεαλιστικούς και κοστολογημένους στόχους.

Αυτοί είναι:

 1. Κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών
 2. Ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας και δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου
 3. Βιώσιμη εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
 4. Εκβιομηχάνιση της χώρας
 5. Καταπολέμηση της ανεργίας και αναβάθμιση της εργασίας
 6. Προστασία του περιβάλλοντος και οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του παραπάνω προγράμματος είναι το αγροτοδιατροφικό παραγωγικό σύστημα που προσδιορίζεται από τα εξής σημεία:

 1. Διασφάλιση πρόσβασης όλου του Ελληνικού λαού σε τρόφιμα υγιεινά, ασφαλή, υψηλής διατροφικής αξίας, σε προσιτές τιμές
 2. Αύξηση βαθμού αυτοδυναμίας της χώρας σε τρόφιμα
 3. Παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, που να εξασφαλίζει δίκαιο και σταθερό εισόδημα στον παραγωγό, δίκαιες και σταθερές τιμές στον καταναλωτή
 4. Ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας και ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων

Στα πλαίσια αυτά έχουμε επεξεργαστεί 13 ξεχωριστά περιφερειακά προγράμματα που είναι αναπόσπαστα μέρη του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης.

Σε ότι αφορά την Ήπειρο οι άξονες ανασυγκρότησης είναι:

 1. Έμφαση στην αιγοπροβατοτροφία για παραγωγή φέτας ΠΟΠ με εξαγωγικό προσανατολισμό
 2. Βελτίωση ντόπιων φυλών και διευθέτηση βοσκοτόπων
 3. Στήριξη ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων του χώρου της κοινωνικής οικονομίας
 4. Δημιουργία κέντρου έρευνας και στήριξης της Ηπειρώτικης παραγωγής
 5. Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα θερμοκήπια και τις κτηνοτροφικές μονάδες
 6. Στήριξη της συνεταιριστικής πτηνοτροφίας με έμφαση στην ποιότητα και στόχο την αναδιοργάνωση και διαφοροποίησή της
 7. Ποιοτική αναβάθμιση της χοιροτροφίας
 8. Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών με σεβασμό στο περιβάλλον και προοπτική μεταποίησης για εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας τελικών προϊόντων
 9. Αναδιοργάνωση ποικιλιών εσπεριδοειδών, συμβατών με την διεθνή ζήτηση και επέκταση καλλιέργειας ακτινιδίων στον κάμπο της Άρτας
 10. Αξιοποίηση δασικού πλούτου
 11. Βελτίωση υποδομών άρδευσης και αξιοποίηση αδρανοποιημένων υποδομών
 12. Ποιοτική αναβάθμιση πρώιμων κηπευτικών
 13. Διατήρηση και ανάπτυξη τοπικών ποικιλιών αμπέλου
 14. Στήριξη μεταποιητικών μονάδων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων ορεινών περιοχών και περιοχών Natura
 15. Στήριξη γυναικείων συνεταιρισμών και ΚΟΙΝΣΕΠ παραγωγής αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 16. Αξιοποίηση συγκεκριμένης παραγωγής με παράδοση (χέλια, αυγοτάραχο, πεπόνι Κόνιτσας, κλπ.)
 17. Σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής με το τουριστικό προϊόν και τη γαστρονομία της περιοχής
 18. Ανάδειξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
 19. Στήριξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου